سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 169 - تعداد و نسبت باسوادي جمعيت 65 ساله و بيشترکشور و استان گيلان واحد : هزارنفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7