سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 167 - جمعيت 6 ساله و بيشتر کشور واستان گيلان برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي واحد: هزار نفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7