سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 165- تعداد بیمه شده اصلی ، کارکنان دولت ؛حرف مشاغل آزاد و روستایی بيمه سلامت در کل کشور و استان گیلان واحد : نفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7