سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 164- تعداد خانوار با سرپرست زن تحت پوشش کميته امداد کل کشور واستان گیلان و سهم استان از کل کشور واحد : نفر - درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9