سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 161- تعداد مستمري بگيران اصلي زير پوشش تامين اجتماعي کل کشور واستان گیلان و سهم مستمري بگيران اصلي تامين اجتماعي استان از کل کشور واحد : نفر - درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7