سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 158- تعداد بیمه شده اصلی تامین اجتماعی و خدمات درمانی و نسبت آن ها به جمعیت در کل کشور و استان گیلان واحد : نفر - درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7