سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 157- تعداد خانوار مستمري بگير تحت پوشش بهزيستي کل کشور واستان گیلان و سهم استان از کل کشور واحد: خانوار- درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7