سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 156- تعداد مراکز توانبخشي کل کشور واستان گیلان و سهم تعداد مراکز توانبخشي از کل کشور واحد : مرکز - درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9