سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 155 - تعداد و نسبت دندانپزشک شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی به جمعيت کشور و استان گيلان
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7