سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 152 - تعداد مراکز پرتو نگاري کشور و استان گيلان واحد : مرکز -نفر-ده هزار نفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9