سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 148 - تعداد مراکز بهداشتي و درماني فعال کشور و استان گيلان واحد : مرکز -نفر-ده هزارنفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9