سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 146- تعداد و نسبت تخت ثابت(دانشگاه علوم پزشکی) به جمعيت کشور و استان گيلان واحد : تخت- نفر - تخت به هزار نفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7