سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 141 - تعداد و ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در کشور و استان گيلان واحد : درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7