سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 140-وسعت و سرانه فضای سبز و وسعت و سرانه پارک عمومی در کشور و استان گيلان واحد: مترمربع-هكتار
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9