سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 138- مشخصات کشتارگاهها و متوسط کشتار دام در کشور و استان گيلان واحد: متر مربع
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9