سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 134- متوسط زیربنا وهزینه احداث ساختمان مسکونی تکميل شده توسط بخش خصوصی درنقاط شهری کشورواستان گيلان واحد : متر مربع - ريال - ميليون ريال
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9