سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 133 - تصادفات درون و برون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت ،جرح و خسارت استان گيلان واحد: فقره-نفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9