سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 128 - مقدار بار حمل شده در حمل و نقل جاده ای درون استانی و برون استانی گيلان واحد: تن
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9