سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 126- طول کل راه ها و سهم آزاد راه ،بزرگراه ،راه اصلی، راه فرعی و راه روستایی از کل راه ها در کشور و استان گيلان واحد: كيلومتر- درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9