سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 124- طول کل راه های فرعی و سهم راههای فرعی آسفالته در کشور و استان گيلان واحد : كيلومتر- درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7