سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 123- طول کل راه ها، راه اصلی و بزرگراه نسبت بزرگراه به کل آزاد راه ، بزرگراه و راه هاي اصلي در کشور و استان گيلان واحد : كيلومتر- درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9