سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 121 - میزان مصرف گاز طبیعی و درصد تغیيرات آن در کشور و استان گيلان واحد : متر مكعب
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7