سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 118 - میزان مصرف نفت کوره و درصد تغییرات آن در کشور و استان گيلان واحد : هزار ليتر-درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9