سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 117- میزان مصرف نفت سفید و درصد تغییرات آن در کشور و استان گيلان واحد : هزار ليتر -درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7