سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 116 - میزان مصرف گاز مایع و درصد تغییرات آن در کشور و استان گيلان واحد : هزار ليتر-درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7