سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 114 - سهم روستاهاي بالاي 20 خانوارداراي لوله کشي آب آشاميدني درکشور و گيلان واحد : تعداد -درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7