سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 113 - متوسط مصرف آب هر مشترک خانگي کشور و استان گيلان واحد: تعداد - مترمکعب
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9