سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 112- مقدار فروش آب در نقاط شهري کشور و استان گيلان واحد : ميليون ريال
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9