سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 102- مصرف نيروي برق و سهم بخش هاي عمده مصرف کشور و استان گيلان واحد : ميليون کيلووات ساعت
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7