سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 96- ميزان فرآورده هاي چوبي از جنگل ها کشور و استان گيلان واحد : متر مکعب
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7