سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 94- مقدار صيد ماهيان آبهاي شمال بر حسب نوع کشور و استان گيلان واحد : تن - درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7