سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 93- تعداد و مساحت مزرعه هاي پرورش ماهي کشور و استان گيلان واحد : هکتار - تن - تن در هکتار
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7