سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 87 - تعداد خانوار نوغاندار و متوسط ارزش پيله توليد شده کشور و استان گيلان واحد : خانوار - درصد - ميليون ريال - ميليون ريال در خانوار
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7