سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 86- تعداد تخم نوغان به فروش رفته ، ارزش توليد پيله و عملکرد توليد پيله و جعبه نوغان کشور و استان گيلان واحد : جعبه -تن - ميليون ريال - کيلو گرم در جعبه
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9