سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 79- سطح زير کشت ، ميزان توليد و ميزان عملکرد توليد دانه هاي روغني کشور و استان گيلان واحد : هکتار - تن -تن درهکتار
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9