سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 75 - سطح زير کشت ، ميزان توليد و ميزان عملکرد توليد برنج کشور و استان گيلان واحد : هکتار - تن - تن درهکتار
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9