سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 74- مساحت اراضي زراعي از کل مساحت اراضي کشاورزي کشور و استان گيلان واحد :هکتار-درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7