سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 72- مقدار و ارزش محصولات صادر شده غيرنفتي برحسب عمده ترین محصول در کشور و استان گيلان
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7