سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 69 - سرمایه گذاری سرانه شاغلان معادن فعال در کشور واستان گيلان واحد: ميليون ريال
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7