سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 68 - نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده و میزان سرمایه گذاری معادن فعال درکشور و استان گيلان واحد: درصد- میلیون ریال
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9