سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 64- تعداد شاغلان و بهره وری نیروی کار معادن فعال در کشور و استان گيلان واحد: ميليون ريال-نفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7