سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 63 - ارزش تولیدات،مصارف واسطه،ارزش ستانده،ارزش افزوده و نسبت مصارف واسطه به ستانده معادن فعال در کشور و استان گيلان واحد: میلیون ریال-درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9