سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 60- میزان تولید معادن بر حسب عمده ترین محصولات معدنی در کشور و استان گيلان واحد:هزار تن
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9