سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 57 - نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده و میزان سرمایه گذاری در کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش تردر کشور و استان گيلان واحد:درصد-میلیون ریال
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7