سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 56 - بهره وری و ارزش مصرف انرژی درکارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر در کشور و استان گيلان واحد: واحد -میلیون ریال
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7