سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 55 -جبران خدمات و رقابت پذیری نیروی کار در کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش تردر کشور واستان گيلان واحد:واحد-میلیون ریال
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9