سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 54 - بهره وری تولید در کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن وبیش تردرکشور واستان گيلان واحد: درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7