سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 52 -ارزش تولیدات،مصارف واسطه،ارزش ستانده،ارزش افزوده ونسبت مصارف واسطه به ستانده درکارگاه های صنعتی دارای ده نفرکارکن و بیش تردر کشور و استان گيلان واحد: میلیون ریال-درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9