سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 51 - تعداد کل کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر برحسب رشته های اصلی فعالیت کشور و استان گيلان ( دنباله)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9