سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 49- ميزان اشتغال ، سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري و متوسط سرمايه گذاري به ازاي هر شغل براساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده در کارگاه هاي صنعتي کشور و استان گيلان واحد: نفر - ميليون ريال - ميليون ريال
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7